Místní knihovna Rozsochy

Akce - 2015 - 2013

andilci-divadlo-2015

Vánoce s knihovnou Rozsochy a Divadlem Zlatý klíč:

Vánoční čas jsme si opravdu užili, k dobré pohodě nám přispělo i Divadlo Zlatý klíč, které zaujalo a pobavilo malé i velké diváky.

Fotografie z akce naleznete na:

www.rozsochy.cz/fotogalerie/84/

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

V říjnu 2015 se uskutečnil literárně-turistický pochod

"Za poklady Českého lesa".

Počasí nám opravdu přálo a podařilo se nám:  

1) nezabloudit

2) najít všechna zajímavá místa, která jsme měli v plánu (Pomník posledního vlka, Pomník Broučků, Ptačí studánka, Pomník třech srnců)

3) nikoho cestou neztratit

4) potkat bravurního lovce "Vladimíra Mitrovského" a díky němu najít i skutečný poklad!

Fotografie z této literárně-turistické akce naleznete zde:

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/82/

 

Čtení dětem 2015:

Fotky z letošního čtení dětem naleznete v naší fotogalerie, podívat se můľžete zde:

http://www.rozsochy.cz/fotogalerie/66/

 

cd-2015-aa


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Letošní ročník "Čtení dětem" je za námi, ve FOTOGALERII si můžete prohlédnout momentky z této akce.

Mějte se hezky a čtěte dál... a kdyby jste neměli co, navštivte místní knihovnu, kde si určitě něco pěkného vyberete!

(Děti ze ZŠ Rozsochy se ještě dnes - v pátek 27.3.2015 - můžou těšit na Noc s Andrsenem, která na tuto akci navazuje. Tak hezké čtení a dobrou noc!)

sam-6353-1

 

 

logo-bcd2014

ČTENÍ DĚTEM 2014

Ani v letošním roce jsme si nenechali ujít možnost zapojit se do mikroregionálního projektu „Bystřicko čte dětem“, který navazuje na celorepublikový projekt „Celé èesko ète dìtem“.

Hlavním cílem této akce je podpora dìtského ètenáøství – nenásilnou a zábavnou formou pøivést dìti ke knihám, zaujmout je a ukázat jim, že ètení není nuda a pøežitek.

 A pøesnì o to jsme se i snažili – jako každoroènì (už po sedmé) jsme pøipravili program pro pìt spoleèných podveèerù s podtitulem: „Od pondìlí do pátku, èteme dìtem pohádku“.  Èetba – formou hlasitého pøedèítání pozvaného hosta - je totiž základním stavebním kamenem celého programu.

A když k tomu všemu pøidáme ještì pøíjemné prostøedí MŠ Rozsochy, zábavný doprovodný program, milou spoleènost dìtí a rodièù, obèerstvení a závìrem dárek v podobì pìkné knihy…tak prostì nejde odolat.

Posuïte sami:

V pondìlí 17. února  k nám pøipluli námoøníci. Dan Šimek (Novomìstská kulturní zaøízení) nám spolu se svým kamarádem vyprávìl zajímavé historky ze života námoøníkù, nauèil nás hru, kterou si posádka lodì krátila dlouhé chvíle na moøi a pøeèetl pøíbìhy o pøátelství, které je dùležité jak na vodì, tak i na suchu.

sam-2149

sam-2147

Úterý 18. února bylo veselé od samého zaèátku – divadelní herec Jan Stuchlík (Divadelní spoleènost Zlatý klíè) nám pøeèetl básnièky Jiøího Žáèka. A stejnì živì a vesele pokraèoval i doprovodný program plný písnièek, loutek, tancování a humoru. Skvìle se pobavily dìti i pøihlížející dospìlí!

sam-2169

Ve støedu 19. února k nám zavítala Pipi Dlouhá punèocha – pøíbìh o tom, jak se Pipi dala k cirkusu nám pøeèetli manželé Navrátilovi (Divadlo eMILLIon). A spolu s Pipi jsme se do cirkusu podívali i my všichni! Zažili jsme opravdu neotøelé a strhující pøedstavení ve kterém bylo všechno, co do poøádného cirkusu patøí


sam-2172

 

sam-2295

sam-2400

Ve ètvrtek 20. února nám o svìtì knih povídala Tatiana Andrtova z nakladatelství Thovt. Prohlédli jsme si knihy, které v tomto nakladatelství vznikají a poslechli si pohádku z jedné z nich. Ve druhé èásti programu se dìti zapojily do plnìní úkolù a soutìží. 

sam-2448

sam-2483  

sam-2287

Pátek 21. února byl závìreèným dnem našeho spoleèného ètení. S knihou „Pìt bájeèných strýèkù“ dorazili dva veselí klauni v podání Zdeòky Burešové a  Aleny  Palánové (Divadelní spolek Rozsochy).  A ani tento poslední den nechybìla zábava a dobrá pohoda – pobavili jsme se u luštìní obøí køížovky, zazpívali a rozhýbali jsme se u pohybových her a  slíbenou odmìnou – knihou dle vlastního výbìru -  jsme letošní ètení ukonèili.

Celý týden se opravdu povedl. Velmi nás potìšila velká úèast dìtí a skvìlá atmosféra, kterou chválili i všichni úèinkující hosté. Není jednoduché zaujmout dìtské publikum všech vìkových kategorií (rozmezí 0,5 roku až 15 let), ale myslíme si, že se to u nás pøesto podaøilo. Dìkujeme tímto všem úèinkujícím ale i dìtem, které byly napøíè vìkem pohodové, výborné a spolupracující obecenstvo.

Nedìláme si iluze, že se po našem programu stanou z dìtí zarputilí ètenáøi, ale mùže to být i další krùèek k tomu, aby po knize sáhly. A (nejen) proto má tato akce smysl.

 

Akce se uskuteènila pod záštitou Mikroreregionu Bystøicko a obce Rozsochy, za finanèního pøíspìvku Mikroregionu Bystøicko, obce Rozsochy, Fondu Vysoèiny, E-On ÈR. Vìcné dary vìnovalo vydavatelství Mladá Fronta. Akce se dennì zúèastnilo kolem 60ti dìtí.