Místní knihovna Rozsochy

Nové knihy

Nové knihy naleznete zde:

opac.knihzdar.cz/

Rok 2018:Rok 2017:Doporučujeme:

Slepá mapa Mornštajnová, Alena Brno

Výsledek obrázku pro Slepá mapa MornštajnováVýsledek obrázku pro Opuštěná společnost


Rok 2016:

LOVEC DRAKŮ - Khaled Hosseini

Strhující drama ze současného Afghanistánu. Autor, kalifornský lékař, inspirován vlastními vzpomínkami, vypráví příběh osudových zvratů, jimiž jeho hrdina Amír prochází od dětství na cestě k dospělému zmoudření nejprve za mírových posledních let afghánské monarchie a poté za sovětské válečné okupace, na útěku z vlasti a při hledání nového života v emigraci. Události těžko pochopitelné krutosti i bezmezné oddanosti a očistné lásky se v tomto bravurně napsaném románu střídají bez sentimentu, bez jediného zbytečného slova. Svou opravdovostí zasáhl čtenáře ve více než padesáti zemích světa a v milionových nákladech stále zůstává hlavní literární událostí knižních žebříčků. Podle knihy byl natočen i úspěšný film.

 TISÍCE PLANOUCÍCH SLUNCÍ - Khaled Hosseini

Marjam je pouhých patnáct let, když ji pošlou do Kábulu, aby se provdala za pětačtyřicetiletého Rašída. O necelých dvacet let později vyroste mezi Marjam a dospívající dívkou Lajlou ze sousedství silné pouto podobné vztahu matky s dcerou. Když se dostane k moci Tálibán, už tak neutěšený život se promění v zoufalý boj s hladem, krutostí a neustálým strachem. Láska však dokáže člověka pohnout k nečekaným skutkům a překvapivým hrdinstvím překonat i nesmírně bolestivé překážky. Druhý román Khaleda Hosseiniho přijalo světové publikum neméně příznivě než autorovu veleúspěšnou prvotinu Lovec draků.

KAM SE PODĚLA ELIZABETH - Emma Healeyová

Jak máte vyřešit záhadu, když si nepamatujete, čemu jste na stopě?
Román Kam se poděla Elizabeth je opředen záhadou, kterou čtenáři zprostředkovává sama hlavní postava Maud. Ta je neuvěřitelně zapomnětlivou vypravěčkou. Pravda, čtenáři to příliš neulehčuje, ale co naplat, stejně si drahou Maud rychle oblíbí.
Maud je stará, zapomnětlivá, a když si vezme do hlavy, že se ztratila její kamarádka Elizabeth, nikdo ji nebere vážně. Ale jak má o tom přesvědčit ostatní, když si sama není jistá, kdy Elizabeth viděla naposledy? A tak jí nezbývá, než se do pátrání pustit sama, vyzbrojená lístečky s poznámkami, svou papírovou pamětí. Zároveň se jí však neustále vrací vzpomínky na její sestru Sukey, která se před více než padesáti lety, záhy po válce, ztratila neznámo kam a její zmizení se nikdy neobjasnilo. V Maudině mysli se příběh Sukey tomu Elizabethině nebezpečně přibližuje a Maud se čím dál víc ztrácí ve svých představách. Vědomí přítomnosti jí uniká a živé vzpomínky na tragédii, starou již více než padesát let, se jí vrací s nebývalou intenzitou.

 


Nové knihy rok 2015:

Beletrie pro dospělé:

 

bookEmmalina Doveová je mladá půvabná dáma, která se může pyšnit všemi ctnostmi. Tajně si hýčká velký sen: vydat vlastní knihu o etiketě. Napsala jich už několik a všechny předložila k posouzení vikomtu Marloweovi, který vlastní největší londýnské nakladatelství. Jako jeho oddaná sekretářka chová velké naděje… ovšem jen do chvíle, kdy zjistí, že ten prolhaný darebák odmítal její knihy, aniž z nich přečetl jedinou stránku! Harry jakožto zkušený nakladatel a znalec žen pokládá knihy o etiketě za vrchol nudy. Kromě toho nevěří, že by jeho spořádaná sekretářka dokázala napsat knihu, která by stála za přečtení. Je sice spolehlivá, ale nemá jiskru. I on se ovšem přepočítá – jednoho dne zjistí, že nevýrazná šedivka Emma odešla beze slova vysvětlení z práce a dokonce si dovolila začít psát do novin. Jak si něco takového vůbec mohla dovolit? Na něco takového není miláček žen Harry zvyklý, a tak se rozhodne uštědřit Emmě lekci..

 

bookDomnívala se, že je nejšťastnější ženou v Londýně… Byl to omyl? Prudence Bosworthová dlouhá léta žila ze skrovného platu švadleny a z romantických představ o pravé lásce, která ji možná jednou potká. Dočkala se však něčeho zcela jiného: obrovského dědictví po otci, kterého nikdy neviděla. Stačí když se do roka provdá a bude z ní velmi bohatá mladá dáma. V tom Prudence velký problém nevidí – poté, co spatřila jistého vévodu, nemá o svém vyvoleném sebemenší pochyby… Vévoda ze St. Gyres je světem protřelý muž, který svůj cynismus skrývá za maskou neodolatelného úsměvu. Topí se sice v dluzích, ale taková patálie se dá přece snadno vyřešit sňatkem s bohatou dědičkou. Například s tou naivní švadlenkou, které spadlo do klína celé jmění. Romanticky založenou Prudence by nikdy nenapadlo, že se o ni krásný vévoda zajímal z čistě zištných důvodů. Když zjistí, že mu šlo od samého začátku jen o peníze, zhroutí se jí celý svět a zruší zasnoubení. A právě tehdy Rhys ke svému úžasu zjistí, že ji miluje. Bude mu však Prudence ochotna odpustit? A znovu uvěřit? Milovat ho totiž nikdy nepřestala…

bookMůže temný rytíř vnést světlo do života? Krásná a hrdá Morgana z Wenlocku dostala do vínku neobyčejný dar: schopnost nahlížet do budoucnosti a vidět to, co ostatním zůstává skryté. Díky svým předtuchám, vidinám a prorockým snům dokáže varovat před nadcházejícím neštěstím, ale ona sama to vnímá spíše jako prokletí tím spíš, že někteří lidé v ní spatřují čarodějnici, která je ve spojení s nečistými silami. Jedné úplňkové noci Morgana vycítí, že se blíží strašlivá hrozba, jenž nese podobu temného rytíře. Netrvá dlouho a i tato vidina se naplní..

 


Dětské knihy:

book

book

book


Naučné knihy:

book

book

book

 

 

NOVÉ KNIHY ROK 2014

BELETRIE PRO DOSPÌLÉ:

"Život v Oldøiši oèima Marie Magdalény Trojákové", je vzpomínkami Marie Magdalény na život v Oldøiši na poèátku 20.století. Své vzpomínky sepsala ruènì pro každou ze svých tøí dcer a tyto vzpomínky se dìdily po pøeslici, až pøišly do rukou pravnuèky Reginy Valentíkové , která myšlenku tyto vzpomínky zveøejnit uvedla ve skuteènost.

 

book

DÙM V BRETANI - MARTA DAVOUZE

Monografie
1. vyd. v Mladé frontì
Praha: Mladá fronta, 2013
211 s. ; 21 cm

Žena, která po padesátce najde lásku, o níž snila od mládí, pøestìhuje se do vzdáleného místa na severozápadním okraji Francie a provdá se za muže diametrálnì odlišného od toho, s nímž prožila témìø ètyøicet let. Není to román, ale humornì ladìné pøíbìhy autorky, která je navzdory cize znìjícímu pøíjmení rodilá Èeška s hlubokými koøeny v bývalé vlasti. Dlouhá léta pùsobila jako jedna z význaèných osobností v pražské kulturní sféøe, byla redaktorkou, publicistkou, øeditelkou Centra Franze Kafky a organizátorkou debatních spoleèností, vytvoøila zázemí dvìma synùm a jednomu pøíliš dokonalému manželovi… Nyní už více než deset let šťastnì žije ve starobylé usedlosti na bretaòském pobøeží, založila tu umìleckou nadaci, cestuje a díky svým zkušenostem a znalostem dokáže ètenáøùm nejen vtipnì poodhalit zajímavosti ze svého nového domova, ale s potøebným odstupem a nadhledem též zhodnotit i èeské prostøedí, s nímž je v každodenním kontaktu.

book

NORA ROBERTSOVÁ - NEBE MÉ LÁSKY

Monografie
Vyd. 3.
Frýdek-Místek: Alpress, 2013
501 s. ; 20 cm

Tøi sestry, které se neznají, mají podle závìti svého otce spolu strávit celý rok na ranèi, jinak by o znaèné dìdictví pøišly. Na samotì a jen ve spoleènosti dìlníkù se pokouší sžít svìtácká Tess, plachá Lily a praktická Willa. Jenže to, co zaèíná mladé ženy stmelovat, není pouze touha po bohatství nebo láska ke trojici mladých ranèerù, ale pøedevším strach. Strach z nìkoho, kdo obchází kolem…

 

book

VLADIMÍRA KLIMECKÁ - DRUHÝ ŽIVOT MARÝNY G.

Monografie
Vyd. 1.
Praha: Knižní klub, 2013
300 s. ; 21 cm

Svìt žen je vždy jiný než svìt mužù. Kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20. století, je psána výhradnì z perspektivy žen. Marýna, Rùža, Josefka a Fany - kolem nich míjejí èeskoslovenské dìjiny se všemi zvraty, propastmi a výšinami, nadìjí i rezignací. Obì svìtové války, osvobození, 50. a 60. léta rezonují ve tøech pøíbìzích, ètvrtý je ukotven v naší souèasnosti. Díky autorèinì výraznému talentu vzniká originální, pøitažlivý obraz jednoho kraje, jedné zemì. Novely o ètyøech ženských osudech se postupnì splétají do promyšlené románové struktury spojené jedním prostøedím. A aèkoli zachycují rùzná období lidského života i velkých dìjin, pokaždé hovoøí o fenoménu ženství. Ženy jako hrdinky své doby, bohynì našeho svìta.

PETRA BRAUNOVÁ - ÈESKÁ SLUŽKA aneb BYLA JSEM AU-PAIR

Monografie
1. vyd.
Praha: Albatros, 2004
134 s.
Èeská republika

Holky, chcete být au-pair? Chcete vìdìt, co vás èeká? Tak byste mìly tuhle knížku mít a èíst. Mladá dívka se vydala do Francie a Belgie, prošla nìkolika rodinami. Její pøíbìh zaujme jak ty z vás, které se chystají do zahranièí hlídat ratolesti a nauèit se tamní jazyk, ale i ty, které se chtìjí dobøe pobavit.

book

NORA ROBERTS - ÚNIK

Monografie
Vyd. 2.
Frýdek-Místek: Alpress, 2012
488 s. ; 21 cm

Úspìšná fotografka Jo Ellen Hathwayová se domnívá, že rodnému domu s romantikým názvem Svatynì pøed mnoha lety unikla. Poté, co její matka náhle a bez vysvìtlení zmizela a zanechala rodinu v troskách, strávila Jo ve Svatyni nejosamlìjší období svého života. Pøesto ji rozlehllá jižanská usedlost stále dìsí ve snu. Ještì dìsivìjší jou fotografie, které ji kdosi posílá – záhadné detailní zábìry poøízené skrytou kamerou, korunované nejotøesnìjším snímkem, portrétem její dávno ztracené matky, nahé, krásné a mrtvé. Jo si uvìdomí, že pøišel èas vrátit se domù. Ostrovní hostinec, který v domì její odcizená rodina provozuje, oživí trpké vzpomínky. Jo se znovu ocitá v síti nepøíkemných vztahù, z níž se tak dlouho a usilovnì snažila uniknout. Postupnì poznává, kdo ji sleduje, a nachází pravdu o tragické minulosti, která na její rodinu stále krutì doléhá. Hrozba, která Jo po letech pøivedla domù, jej jí však stále v patách a lidé na ostrovì poznávají, že se Svatynì dokáže promìnit v nejnebezpeènìjší místo na svìtì…

 

BELETRIE A NAUÈNÁ LITERATURA PRO DÌTI:

book

PETER STOLIÈNÝ - POHÁDKY O DOPRAVNÍCH ZNAÈKÁCH

Monografie
1. vyd.
Praha: Fortuna Libri, c2011
87 s. barev. il. ; 30 cm

Svìt kolem nás je plný aut. Nevyhneme se jim, ať v nich jezdíme, nebo ne. Auta nám pomáhají zkracovat vzdálenosti a pohodlnì se pøepravit z místa na místo. Ale zároveò nás i ohrožují. Nejvìtší nebezpeèí pøedstavují auta, motorky a další motorová vozidla pro dìti, a proto je tøeba zaèít s dopravní výchovou co nejdøíve.

Pomocnou ruku nám podává Peter Stolièný ve své knize Pohádky o dopravních znaèkách.
Srozumitelnou a zábavnou formou seznamuje malé ètenáøe s riziky, která na nì na silnicích a v ulicích mìst èíhají, uèí je rozumìt dopravním znaèkám a radí, jak se pohybovat bezpeènì. Každá z dvaceti pohádek je vìnována jedné dopravní znaèce. A na konci knihy, kterou doprovázejí veselé obrázky Viery Kardelisové-Hrúzové, èeká na dìti kviz. Tak tedy šťastnou cestu!

book

STEVE PARKER - MOZEK

Monografie
Vyd. 1.
Brno: Computer Press, 2010
60 s. barev. il. ; 29 cm

Mozek ovládá každou èást našeho tìla od hlavy až k patì. Dá nám vìdìt, kdy máme prázdný žaludek a kdy plný moèový mìchýø. Pøevádí zvukové vlny na rozpoznatelné zvuky a obrázky pøevrácené vzhùru nohama pøevede do vzpøímené polohy. Dokonce i když spíme, hlídá naše srdce a plíce, aby pracovaly tak, jak mají, a ještì má èas nám poslat nìjaký pìkný sen. V knize Mozek – Poznejte jeho tajemství se podíváte dovnitø lidského tìla prostøednictvím jeho kontrolního orgánu, mozku. Prozkoumáte všechny orgány – od srdce, plic a jater až po svaly a kosti. Dozvíte se, které èásti lidského tìla jsou nahraditelné, èi pøípadnì, jak je lékaøi dokáží opravit.

 

 

NOVÉ KNIHY ROK 2013 (výbìr)

http://www.rozsochy.cz/nove-prirustky-r-2010/